พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 08-03-2022 ถึง 31-12-2022 จำนวน 5 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการช่วยขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ช่วยเหลือพนักงานขายในการขึ้น-ลงสินค้า รวมถึงการจัดสินค้าภายในร้านค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 08-03-2022 ถึง 31-12-2022 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021

จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า

วันที่เปิดรับสมัคร 05-02-2022 ถึง 30-06-2022 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานสุราษฎร์ธานี-อันดามัน-นครศรีธรรมราช) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 03-01-2022 ถึง 31-12-2022 จำนวน 5 ตำแหน่ง
พนักงานคลังสินค้า (สุราษฎร์ธานี) 18-11-2021
 • จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 03-01-2022 ถึง 31-12-2022 จำนวน 3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • ติดตามสถานะของร้านค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฎิบัตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายประจำวัน สรุปรายงานการขายสินค้าประจำเดือน 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 03-01-2022 ถึง 31-12-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ (สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช) 04-01-2022
 • นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดร้านค้าใหม่
 • จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 04-01-2022 ถึง 31-12-2022 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ (สำนักงานใหญ่) 12-01-2022
 • นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ สงขลา,พัทลุง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าอุปโภคบริโภคและรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดร้านค้าใหม่
 • จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 02-04-2022 ถึง 31-05-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานจัดส่งสินค้า (เด็กติดรถ) สำนักงานใหญ่ 24-03-2022
 • ยกของ
 • จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย
วันที่เปิดรับสมัคร 03-05-2022 ถึง 31-05-2022 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานขายเครดิต (สำนักงานใหญ่) 05-04-2022
 • -บริหารงานขายและการกระจายสินค้าให้แก่บริษัทฯ ตามนโยบายที่ได้รับ
 • -ปฏิบัติตามคำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ ระบบ และขั้นตอนการขาย (Basic Call Procedure)
 • -รับผิดชอบการเก็บเงินจากลูกค้า
 • -ดูแลลูกค้า และสร้างความสัมพัธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • -จัดทำรายงานการขาย ตามที่บริษัทฯ กำหนด
วันที่เปิดรับสมัคร 04-04-2022 ถึง 31-05-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายใน (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 16-04-2022
 • รับผิดชอบการตรวจระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพติดต่อประสานงานภายในองค์กรรวมถึงตรวจสอบ
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงมาตรการป้องกัน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 16-04-2022 ถึง 31-05-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานจัดส่งสินค้า (เด็กติดรถ) สำนักงานสุราษฎร์ฯ/นครศรีธรรมราช 20-04-2022
 • ยกของ
 • จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย
วันที่เปิดรับสมัคร 20-04-2022 ถึง 31-05-2022 จำนวน 4 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนญ.) 22-04-2022
 • ดูแลงานด้านการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
 • ดูแลงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกประเภท เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงาน นำส่ง ภงด. 1,3,53 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 
 • รายละเอียดแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน Disclosure Form ตามกฎหมายใหม่ 
 • ดูแลงานด้านการปิดงบการเงินประจำเดือน และ จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน ทุกเดือน
 • ดูแลงานด้านกระทบยอดที่เกี่ยวข้องบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี (Reconcile)
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 22-04-2022 ถึง 30-06-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) พัทลุง,ตรัง 03-05-2022

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท ในร้านค้าเขตพื้นที่ พัทลุง-ตรัง

วันที่เปิดรับสมัคร 03-05-2022 ถึง 30-06-2022 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 10-05-2022

ตำแหน่งบัญชี

 • ดูแลงานด้านการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
 • ดูแลงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกประเภท เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงาน นำส่ง ภงด. 1,3,53 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 
 • รายละเอียดแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน Disclosure Form ตามกฎหมายใหม่ 
 • ดูแลงานด้านการปิดงบการเงินประจำเดือน และ จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน ทุกเดือน
 • ดูแลงานด้านกระทบยอดที่เกี่ยวข้องบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี (Reconcile)
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งการเงิน

 • จัดทำรายงานการชำระเงินและตรวจสอบความถูกต้องด้านการรับเงิน
 • จัดทำรายงานทะเบียนพ.ร.บ.และตรวจสอบความถูกต้องด้านการรับเงินจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานทะเบียนคุมเช็คธนาคารของบริษัท
 • ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายประจำเดือนและทำการสั่งจ่ายให้ถูกต้องตามเอกสาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานทะเบียนด้านการรับเงินจ่ายเงิน
 • ตรวจสอบรายงานการบันทึกการขายประจำวัน
 • ตรวจสอบเอกสารการรับชำระเงินจากลูกค้าที่มาชำระในแต่ละงวด
 • ตรวจสอบยอดลูกหนี้ที่เกิดขึ้น
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 10-05-2022 ถึง 31-08-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สำนักงานอันดามัน) 18-05-2022
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสาร สรุปรายงานต่างๆ ประจำเดือน 
 • รับผิดชอบในส่วนของการนำฝากเงินของบริษัทฯ พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 16-05-2022 ถึง 30-06-2022 จำนวน 2 ตำแหน่ง